fbpx

Ordliste

Det er jo ikke alltid like enkelt å forstå fagspråk. Vi har valgt å prøve å gjøre språket så lett som mulig å forstå, men enkelte steder er det viktig å bruke et språk som er faglig dekkende

Dette er et fagfelt som i Norge er nokså enestående, og det betyr at det også er noe som er fritt oversatt fra spesielt engelsk. Vi håper derfor at denne ordlisten vil kunne være til hjelp for å gi deg en økt forståelse for hva vi kan hjelpe deg med.

Skulle det være annet du lurer på, så ikke nøl med å ta kontakt med oss!

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Karakterisert med adferd som er hyperaktiv, impulsiv og/eller ukonsentrert. Komplisert sammensatt problemstilling, og diagnostisering kan være vanskelig ettersom det ikke er noen standardiserte tester for å stille diagnosen.  

Er en tilstand innen autismespekterforstyrrelser, men skiller seg  ut fordi man ofte ser gode verbale ferdigheter. Det blir ofte referert til som ” little professor syndrom”, fordi de er intelligente, og kan tilegne seg mye detaljert kunnskap og om det de interesserer seg for. Oppdages ofte ikke før skolealder, ettersom barnet som oftest utvikler seg normalt språklig, men de viser nedsatt evne til sosial interaksjon, og utvikler ofte repetitive rutiner og ritualer i adferd, og interesser.

Kjennetegnes med vanskeligheter med sosial interaksjon og kommunikasjon. Rigid adferd og repetitive handlingsmønstre sees. Presentasjonen av lidelsen kan variere fra høytfungerende til lavtfungerende. Det er en komplisert lidelse, og blir noen ganger referert til som Infantil Autisme, Barneautisme eller Kanner syndrom. Basert på symtomer blir autisme ofte oppdaget før 3 års alder. 

Symtomer på autisme kan variere fra høytfungerende til lavt fungerende, så samlebetegnelsen autismespekterforstyrrelser (ASF) brukes ofte. På engelsk Autism Spectrum Disorders (ASD).

Ordet kommer fra Gresk og betyr ”dårlig språk”. 

Kjennetegnes med utfordringer med å lese, stave og skrive. De kan ha utfordringer med å uttrykke seg språklig/verbalt, og å forstå hva andre mener når de snakker.  De fleste mestrer tidlig lesing og staving, men møter utfordringer med mer avanserte språkferdigheter som grammatikk, forstå tekst i lærebok, eller stil skriving.  Utfordringene kan føre til lavt selvbilde, og at de misliker læresituasjonen fordi de føler seg ”dumme”. 

Vanskeligheter med å koordinere og planlegge bevegelser, og har nedsatte motoriske ferdigheter, som koordinasjon og balanse. Kan ha problemer med å koordinere ansiktsmuskulatur for språk og uttale.

Emosjonell intelligens (forkortet EI, EQ eller EIQ) er en psykologisk teori om evnen til å oppfatte og forstå egne og andres følelser og emosjoner, å skille mellom dem og bruke denne informasjonen i tenkning og handlinger. (Kilde: Wikipedia)

Glukose et sukkerstoff som er en viktig nærings- og energikilde til blant annet nerveceller.

Terminologien vi bruker i funksjonell nevrologi for å forklare ulik aktivitet mellom høyre og venstre siden av hjernen.

Automatiske bevegelser som hjelper oss med en oppreist holdning, og å opprettholde likevekt og balanse. 

Intelligenskvotient, eller IQ (fra engelsk intelligence quotient), er et mål på en persons intelligens. I våre dager brukes IQ-tester vanligvis i nevropsykologiske undersøkelser av mennesker med påført hjerneskade. (Kilde: Wikipedia)

Kognitiv er det som har med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre. I filosofi og psykologi opptrer ofte uttrykket ‘kognitiv’ som motsetning til det følelsesmessige eller intuitive. (Kilde: snl.no)

En metronom, eller taktmåler som det ofte kalles, er et apparat som angir den tidsverdi en bestemt noteverdi skal ha. Den lager en konstant, hørbar puls som en kan benytte til å holde et jevnt tempo. (Kilde: Wikipedia)

Deler kroppen på midten i høyre og venstre

Muskeltonus er den normale (ubevisste) spenningen i en hvilende muskel; kan være spenning både i skjelettmuskulatur og glatt muskulatur, for eksempel i åreveggene. (Kilde: snl.no)

Nevrologi er læren om hjernen og nervesystemet.

Plastisitet betyr formbarhet, og er evnen til å endre eller trene hjernen, basert på stimulering fra omgivelsene. 

Kalles også kjærlighetshormonet. Ved god kjærlighetfull berøring, skiller vi ut dette hormonet. Det skilles også ut i fødsel og stimulerer melkeproduksjon. 

Reflekser er automatiske bevegelser som følge av spesifikk aktivering av nervesystemet.

Genetisk lidelse som rammer jenter i hovedsak, oppdages mellom 6-18mnd. Tilstanden er svært sjelden. Kjennetegnes ved at de mister motoriske ferdigheter, de kan utvikle spesielle håndbevegelser, har utfordringer med språk og sosial interaksjon, og redusert intellektuell evne.

Kobling mellom to nerveceller.

Prosessering av f.eks et lydsignal over tid, som når vi hører på musikk eller når noen snakker. 

Tourette syndrome er karakterisert med ulike ufrivillige motoriske  bevegelser, eller muntlige/vokale utbrudd som vi kaller tiks. Tiks er plutselige, ufrivillige, korte, repetitive bevegelser. Symptomene begynner gjerne i barndommen, og intensiteten, hyppigheten, lokasjonen, og kompleksiteten kan endre seg over tid. 

Tiks kan forekomme flere ganger om dagen og kan endre seg over tid. De blir ofte verre i perioder med stress, og på dagtid, bedre om natten og ved fysisk aktivitet. 

Tiks kan vedvare i flere måneder, og forsvinne, for så å dukke opp igjen som en ny motorisk tik.

(OCD – Obsessive compulsive disorder)

Tvangstanker (obsesjoner) er karakterisert med uønskete tanker, følelser eller fornemmelser, gjerne av ubehagelig karakter. Det er ofte angst assosiert med tvangstankene.

Tvangshandling (kompulsjoner), er uønskete handlinger en person føler han/hun må utføre selv om vedkommende vet at det ikke er nødvendig, f.eks stort behov for å vaske hender, ta på ting, organisere gjenstander i systemer, sjekke om dører er lukket etc.

Man ser en økt forekomst av tvangstanker sammen med Tourette syndrom og tiks.

(PDD-NOS- pervasive developmental disorder)
Atypisk presentasjon, kjennetegnes med store utfordringer med kommunikasjon verbal og ikke verbal, samt sosialt samspill. De kan ha stereotypiske repetitiv adferd, og interesse. Kriteriene for Austime er ikke møtt, selv om de har sentrale kjennetegn på autisme.